Fer à Frankà Schnaps
2023
Fer à Frankà Schnaps
Amen
2019
Amen
Wia älter wia besser
2018
Wia älter wia besser
Ass Kocht!
2017
Ass Kocht!
D'Liabi goht dur's Fuassball
2016
D'Liabi goht dur's Fuassball
Guru und Gäuner
2015
Guru und Gäuner
Kino Fiaber
2014
Kino Fiaber
D'Fraui vom Beck
2013
D'Fraui vom Beck
Wenn D'Frauia Regiara
2012
Wenn D'Frauia Regiara
Wenn D'Frauia Regiara
2011
Wenn D'Frauia Regiara
Barbe Bleue
2010
Barbe Bleue
Don Quichotte
2009
Don Quichotte
A wàhnseniger Appetit
2008
A wàhnseniger Appetit
Volpone
2007
Volpone
Der Dokter Knacks
2005
Der Dokter Knacks
La Poquala Revue
2003
La Poquala Revue
E Dirmel am Tisch
2002
E Dirmel am Tisch
Der Verheita Kruag
2001
Der Verheita Kruag
D'Besseri Litt
2000
D'Besseri Litt
As het jeder Drack am Stacka
1999
As het jeder Drack am Stacka
Der Scholle Sepp
1998
Der Scholle Sepp
Wenn d'Blätter waiha
1997
Wenn d'Blätter waiha
Der Ibeldungskranka
1996
Der Ibeldungskranka
Krawall im Sundgau
1995
Krawall im Sundgau
Karriere
1994
Karriere
Hett werd g'erbt
1993
Hett werd g'erbt
Goodbye Pfefferminz
1992
Goodbye Pfefferminz
S'gelehnte Mobylettel
1991
S'gelehnte Mobylettel